Čl. I - ÚVODNÉ USTANOVENIA

 1. Týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) sa spravujú právne vzťahy medzi spoločnosťou KÖNIGFRANKSTAHL s. r. o., so sídlom Poľná 4, 903 01 Senec, IČO: 35 815 809, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava III., oddiel Sro, vložka č.: 24480/B (ďalej len „KFS“) ako predávajúcim podľa týchto VOP a každou fyzickou osobou alebo právnickou osobou, ktorá je kupujúcim podľa týchto VOP.
 2. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravujú kúpnou zmluvou, týmito VOP a pokiaľ nie sú týmito dokumentmi upravené inak, spravujú sa všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, predovšetkým zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom.
 3. Predávajúci a kupujúci si môžu v kúpnej zmluve alebo v iných dohodách, medzi nimi platne uzatvorenými, upraviť práva a povinnosti odlišne od ustanovení týchto VOP. V prípade rozporov medzi takto účastníkmi uzatvorenými dohodami, platí úprava vždy neskoršie uzatvorenej dohody. Zmeny vo VOP počas trvania zmluvného vzťahu medzi účastníkmi nemajú vplyv na kúpnou zmluvou a dohodami odlišne upravené práva, a to ani napriek tomu, že zmeny vo VOP boli vykonané neskôr.

Čl. II - ZÁKLADNÉ POJMY

Čl. III - OBJEDNÁVKA TOVARU

 1. Kupujúci objednávku predloží alebo zašle predávajúcemu v písomnej forme. V urgentných prípadoch môže kupujúci objednávku oznámiť predávajúcemu telefonicky, pričom telefonicky oznámenú objednávku je potrebné doplniť/potvrdiť bez zbytočného odkladu písomnou formou, inak sa na ňu nebude prihliadať.
 2. Objednávka musí obsahovať:
  1. obchodné meno, sídlo a IČO v prípade právnickej osoby, resp. meno a priezvisko, trvalé bydlisko a dátum narodenia v prípade fyzickej osoby kupujúceho,
  2. IČ DPH kupujúceho (ak je platcom DPH)
  3. presnú špecifikáciu druhu, množstva objednávaného tovaru
  4. požadovaný termín dodania
  5. spôsob odberu a miesto dodania tovaru
  6. meno, priezvisko štatutárneho orgánu kupujúceho
  7. meno, priezvisko, bydlisko a telefonický kontakt osoby, ktorá je za kupujúceho oprávnená vybavovať konkrétnu objednávku
 3. V prípade, že kupujúci požaduje delenie materiálu alebo hutný atest, je povinný každú takúto požiadavku uviesť v objednávke. V prípade, že kupujúci tieto požiadavky neuvedie najneskôr v objednávke, predávajúci nie je povinný im vyhovieť a ich nesplnenie predávajúcim sa nepovažuje za vadu plnenia predávajúceho.

Čl. IV - UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

 1. Pre uzatvorenie kúpnej zmluvy je rozhodujúca objednávka písomne potvrdená predávajúcim. Písomným potvrdením (akceptáciou) objednávky predávajúcim dochádza medzi predávajúcim a kupujúcim k uzatvoreniu kúpnej zmluvy. Objednávka zaväzuje predávajúceho až po tom, ako písomne potvrdil kupujúcemu jej akceptáciu. Potvrdená objednávka je pre kupujúceho záväzná.
 2. V písomnom potvrdení objednávky budú uvedené aspoň tieto údaje: identifikačné údaje predávajúceho (obchodné meno, sídlo a IČO ) a kupujúceho (údaje podľa čl. III bod 2. písm. a) a b) VOP, fakturačná a dodacia adresa), dátum objednávky, špecifikácia druhu a množstva objednaného tovaru, kúpna cena tovaru (jednotlivé položky a celková kúpna cena za tovar), náklady na dodanie tovaru, celková kúpna cena obsahujúca DPH a všetky náklady, spôsob dodania, spôsob vykonania platby, termín dodania.
 3. Akékoľvek dodatky alebo vedľajšie dojednania ku kúpnej zmluve musia byť uskutočnené výlučne v písomnej forme a musia byť písomne potvrdené oboma účastníkmi.
 4. Materiály ako sú prospekty, katalógy, obrázky, výkresy a iné údaje o tovare sa chápu ako informatívne, pokiaľ nie sú výslovne vyhlásené za záväzné.
 5. Predávajúci si ponecháva vlastnícke a autorské práva ku katalógom, výkresom a iným podkladom súvisiacich s predajom tovaru, a to bez výhrad. Kupujúci nie je oprávnený využívať, prekladať, kopírovať a rozmnožovať akékoľvek materiály alebo dokumentáciu súvisiacu s tovarom.

Čl. V - DODACIE PODMIENKY

 1. Predávajúci dodá tovar v mieste, čase a spôsobom určenými v kúpnej zmluve. O dodaní tovaru bude spísaný dodací list, podpísaný obidvomi účastníkmi kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci je povinný na základe kúpnej zmluvy zabezpečiť odoslanie predmetu kúpy, dodací list sa nespisuje a nahrádza ho iný doklad potvrdzujúci splnenie povinnosti predávajúceho dodať tovar kupujúcemu.
 2. Protokol o odovzdaní tovaru musí obsahovať aspoň:
  1. číslo kúpnej zmluvy/objednávky,
  2. obchodné meno, sídlo a IČO v prípade právnickej osoby, resp. meno a priezvisko, trvalé bydlisko a dátum narodenia v prípade fyzickej osoby kupujúceho a predávajúceho
  3. označenie tovaru (druh, príslušenstvo, množstvo a kvalita, sériové číslo, rok výroby)
  4. preberajúcu osobu (meno a priezvisko a jej funkciu)
  5. miesto dodania tovaru
  6. dátum prevzatia tovaru
 3. Čas dodania tovaru môže byť stanovený presným dátumom, prípadne lehotou, ktorá začína plynúť odo dňa podpísania kúpnej zmluvy. Pokiaľ je čas dodania stanovený lehotou, je dodávateľ oprávnený dodať tovar počas celej tejto lehoty. Pokiaľ má predávajúci dodať kupujúcemu viac položiek tovaru a čas dodania tovaru je kúpnou zmluvou stanovený lehotou, môže v danej lehote dodávať jednotlivé položky tovaru postupne.
 4. Omeškanie predávajúceho s dodaním tovaru v termíne stanovenom kúpnou zmluvou, nie je porušením kúpnej zmluvy, ak k omeškaniu dôjde z dôvodov vyššej moci. Čas dodania tovaru sa primerane predlžuje o čas trvania dôvodov vyššej moci. Za vyššiu moc sa považujú skutočnosti nepredvídateľné, prípadne predvídateľné, ale neovplyvniteľné, pričom majú vplyv na vyhotovenie alebo dodanie predmetu kúpy napr.: štrajky, opatrenia orgánov verejnej moci, prírodné živly a katastrofy. Predávajúci je v zásade, pokiaľ to bude možné, povinný oznámiť tieto skutočnosti kupujúcemu spolu s oznámením aspoň približného možného času dodania tovaru. Pokiaľ sa v dôsledku vyššej moci stane plnenie predávajúceho nemožným, jeho povinnosť dodať tovar kupujúcemu zaniká. V prípade, že sa plnenie predávajúceho v dôsledku vyššej moci stane splniteľným len pri neprimerane zvýšených nákladoch môže predávajúci od kúpnej zmluvy odstúpiť.
 5. V prípade, ak bude predávajúci z dôvodu prekážky na jeho strane v omeškaní s dodaním tovaru, má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, po tom čo predávajúceho na dodanie tovaru písomne vyzval s uvedením dodatočnej lehoty na splnenie, ktorá nesmie byť kratšia ako doba trvania prekážky, ktorá toto oneskorenie spôsobila. Právo kupujúceho od kúpnej zmluvy odstúpiť sa vzťahuje výhradne na dodanie tovaru, ktorý ešte nebol kupujúcemu dodaný.
 6. Ak sa plnenie predávajúceho stane nemožným a táto nemožnosť plnenia bude preukázateľne spôsobená zavinením predávajúceho, kupujúci má právo požadovať náhradu škody. V každom prípade sa nárok na náhradu škody kupujúceho obmedzuje na sumu predstavujúcu 10 % hodnoty tovaru alebo jeho časti, ktorá pre nemožnosť plnenia nemohla byť kupujúcemu dodaná. Nároky na náhradu škody kupujúceho, ktoré presahujú sumu zodpovedajúcu 10 % hodnoty tohto tovaru, sú vylúčené.
 7. Ak nie je v kúpnej zmluve uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnuté inak, platí, že k splneniu povinnosti predávajúceho dodať tovar kupujúcemu a k vzniku nároku predávajúceho na zaplatenie dohodnutej kúpnej ceny tovaru dochádza dňom, kedy bol tovar odovzdaný prvému dopravcovi na prepravu pre kupujúceho a dodávka je označená ako zásielka pre kupujúceho. Predávajúci je povinný previesť na kupujúceho práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi, pokiaľ ich nemá priamo na základe prepravnej zmluvy.
 8. Ak je podľa kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim miestom dodania tovaru sídlo alebo iné miesto podnikania predávajúceho, prípadne iné miesto, kde je tovar vyrobený, či skladovaný predávajúcim (dodacia podmienka EXW), je tovar riadne a včas dodaný v čase dohodnutom v kúpnej zmluve ako dátum prevzatia tovaru. V prípade, že si kupujúci nevyzdvihne tovar ani po uplynutí 3 dní odo dňa dohodnutého v kúpnej zmluve ako dátum prevzatia tovaru, je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu poplatok za skladovanie vo výške 1,00 € za jednu tonu (t) a jeden deň skladovania tovaru, minimálne však vo výške 5,00 € za jeden deň skladovania tovaru.
 9. Ak má byť tovar podľa kúpnej zmluvy dodaný kupujúcemu jeho prepravou na miesto určené v kúpnej zmluve, je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu všetky potrebné dopravné dispozície, t.j. predmet prepravy, druh prepravy, miesto dodania tovaru, meno, priezvisko a funkciu osoby oprávnenej tovar prevziať a časový interval možného prevzatia tovaru kupujúcim od príslušného dopravcu. Prístupová komunikácia k miestu určenému v zmluve ako miesto dodania tovaru musí spĺňať kritériá minimálne cesty III. triedy, pričom posúdenie jej zjazdnosti je výlučne v kompetencii vodiča vozidla vykonávajúceho prepravu tovaru s prihliadnutím na typ vozidla, jeho momentálny technický stav, druh tovaru a poveternostné podmienky v danom okamihu.
 10. Pri osobnom prevzatí tovaru je osoba poverená kupujúcim k prevzatiu tovaru povinná preukázať predávajúcemu oprávnenie konať v mene kupujúceho (živnostenský list, výpis z obchodného registra a preukaz totožnosti, splnomocnenie, alebo iný doklad oprávňujúci k prevzatiu tovaru – nákladný list) a prevzatie tovaru vlastnoručne podpísať na origináli dodacieho listu alebo iného dokladu o splnení dodávky, inak tovar nebude takejto osobe vydaný. Predávajúci je v prípade, že uvedené doklady nebudú preložené oprávnený od zmluvy odstúpiť. Právo na náhradu vzniknutej škody tým nie je dotknuté.
 11. Ak je tovar dodávaný na miesto určené kupujúcim, kupujúci je povinný poskytnúť predávajúcemu všetku potrebnú súčinnosť na prevzatie tovaru, najmä zabezpečiť personál a zariadenie potrebné na zloženie tovaru v určenom mieste, prevzatie tovaru a potvrdenie prevzatia tovaru. Pokiaľ predávajúci nemôže tovar v mieste dodania odovzdať kupujúcemu, pretože tento neposkytol potrebnú súčinnosť, tovar sa považuje za dodaný v momente jeho dopravenia na určené miesto dodania tovaru. V takom prípade si vodič vykonávajúci prepravu tovaru nechá potvrdiť výkaz o vykonanej jazde nestrannou osobou (napr. obecný úrad) a tovar dovezie späť do skladu predávajúceho. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je v prípade porušenia povinnosti poskytnúť predávajúcemu všetku potrebnú súčinnosť na dodanie tovaru povinný zaplatiť predávajúcemu jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške 300 €. Kupujúci je takisto povinný nahradiť predávajúcemu všetky náklady, ktoré predávajúcemu vzniknú v dôsledku neprevzatia tovaru, všetku škodu a ušlý zisk, vrátane predávajúcim vynaložených nákladov na prepravu a uskladnenie kupujúcim neprevzatého tovaru. To neplatí, ak predávajúci dodá tovar v rozpore s objednávkou mimo dohodnutého termínu dodania tovaru.
 12. Ak sa účastníci nedohodnú inak, budú všetky brúsené a leštené nerezové materiály zabalené do fólie. Materiál iného charakteru bude zabalený podľa požiadavky kupujúceho. V prípade, že tovar bude zabalený, príslušný baliaci materiál nie je predávajúci povinný odobrať a tento ostáva u kupujúceho, ktorý sa zaväzuje zlikvidovať ho ekologickým spôsobom.
 13. Predávajúci odovzdá kupujúcemu všetky doklady a listiny vzťahujúce sa na tovar. Kupujúci je povinný tovar ihneď po tom, čo získa možnosť s ním nakladať, dôkladne prezrieť a zistiť, či nemá vady, či bol dodaný so všetkým príslušenstvom a príslušnými dokladmi. Všetky zistené zjavné vady je kupujúci povinný bezodkladne písomne oznámiť predávajúcemu, najneskôr do 24 hodín od momentu, kedy získal možnosť s tovarom nakladať.
 14. Pokiaľ kupujúci v rozpore s povinnosťami stanovenými kúpnou zmluvou alebo týmito VOP neprevezme tovar/dostane sa do omeškania s prevzatím tovaru (i) je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,07 % z kúpnej ceny tovaru (s prevzatím ktorého je kupujúci v omeškaní) za každý deň omeškania, a/alebo (ii) je predávajúci oprávnený od zmluvy odstúpiť; v takom prípade je kupujúci povinný zaplatiť zmluvnú pokutu podľa (i) tohto bodu do času/momentu účinnosti odstúpenia od zmluvy. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa zmluvné strany dohodli, že omeškanie kupujúceho s prevzatím tovaru sa považuje za podstatné porušenie zmluvy/zmluvnej povinnosti.
 15. V prípade, že predávajúci odstúpi od zmluvy podľa bodu 14.(ii) tohto článku, je oprávnený v primeranej dobe od odstúpenia od zmluvy primeraným spôsobom uskutočniť náhradný predaj tovaru, na ktorý sa odstúpenie od zmluvy vzťahovalo. V prípade, že sa predávajúcemu podarilo uskutočniť primeraným spôsobom náhradný predaj tovaru, na ktorý sa odstúpenie od zmluvy vzťahovalo, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody zahŕňajúci/predstavujúci rozdiel medzi kúpnou cenou dohodnutou medzi predávajúcim a kupujúcim, a cenou dohodnutou v náhradnom obchode. V prípade, že sa predávajúcemu nepodarilo uskutočniť primeraným spôsobom náhradný predaj tovaru, na ktorý sa odstúpenie od zmluvy vzťahovalo v lehote 6 mesiacov od odstúpenia od zmluvy, je predávajúci oprávnený dať tovar zošrotovať a kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 50% z kúpnej ceny tovaru, na ktorý sa odstúpenie od zmluvy vzťahovalo; tým nie dotknutý nárok predávajúceho na náhradu škody až do výšky rozdielu medzi kúpnou cenou dohodnutou medzi predávajúcim a kupujúcim a výťažkom zo zošrotovania tovaru (šrotovné). Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa zmluvné strany dohodli, že primeraným spôsobom uskutočnený/uskutočňovaný náhradný predaj sa rozumie náhradný predaj uskutočnený/realizovaný výberom najvyššej ponuky z ponúk od 3 (troch) odberateľov (podnikateľov s rovnakým alebo obdobným predmetom činnosti ako kupujúci).
 16. Predávajúci nie je povinný poistiť tovar pre prípad škody počas jeho prepravy, ak kúpna zmluva s kupujúcim neustanoví inak.

Čl. VI – KÚPNA CENA TOVARU

 1. Cena tovaru je určená kúpnou zmluvou, alebo na základe kúpnej zmluvy odkazom na cenník určený predávajúcim platný v čase potvrdenia akceptácie objednávky a nasledujúcimi ustanoveniami tohto článku VOP.
 2. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa zmluvné strany dohodli, že pre predávajúceho a kupujúceho je záväzná kúpna cena a údaje uvedené/obsiahnuté v písomnej akceptácii objednávky vrátenej/odoslanej predávajúcim kupujúcemu. To platí aj v prípade, ak v objednávke kupujúceho kúpna cena uvedená/obsiahnutá nebola; prevzatie tovaru (dodaného predávajúcim) kupujúcim sa považuje zo strany kupujúceho za akceptáciu kúpnej ceny a údajov uvedených/obsiahnutých v písomnej akceptácii objednávky vrátenej/odoslanej predávajúcim kupujúcemu; tým nie je dotknuté ustanovenie čl. III. bodu 3 tretej vety týchto VOP.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo osobitne dohodnúť s konkrétnym kupujúcim cenové a platobné podmienky pri konkrétnej objednávke tovaru, a to odlišne od VOP, platného cenníka a iných zmlúv uzatvorených medzi účastníkmi.
 4. Zničenie, poškodenie, strata predmetu kúpy v čase, keď nebezpečenstvo škody na tovare prešlo na kupujúceho nemá vplyv na povinnosť riadne a včas zaplatiť kupujúcemu kúpnu cenu.

Čl. VII - PLATOBNÉ PODMIENKY

 1. Kupujúci je povinný za tovar, ktorého objednávka bola akceptovaná predávajúcim, riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu za podmienok určených v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku VOP.
 2. Podľa dohody predávajúceho a kupujúceho môže byť kúpna cena objednaného tovaru splatná pred dodaním tovaru, a to buď na základe predbežnej/zálohovej faktúry, alebo na základe riadnej faktúry, ktoré musia obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. Zmluvné strany sa v zmysle ustanovenia § 75 ods. 6 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení dohodli, že faktúra vyhotovená predávajúcim bude kupujúcemu poslaná/doručená elektronicky, prostredníctvom elektronickej výmeny údajov, a to tak, že faktúra bude kupujúcemu predložená ako príloha e – mailovej správy vo formáte PDF na e – mailovú adresu kupujúceho, ktorú kupujúci oznámi predávajúcemu najneskôr ku dňu uzavretia kúpnej zmluvy (ďalej len „elektronická faktúra“). Kupujúci podpisom tejto zmluvy potvrdzuje svoj súhlas s posielaním elektronickej faktúry. Kupujúcu berie na vedomie, že otvorenie e – mailovej správy, ktorej prílohou bude elektronická faktúra nebude chránené heslom proti neoprávnenému prístupu k údajom. Kupujúci podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že si je vedomý svojej zodpovednosti za ochranu údajov na elektronickej faktúre posielanej na ním určenú e – mailovú adresu pred prístupom tretích osôb. Predávajúci nezodpovedá za akúkoľvek škodu spôsobenú kupujúcemu prístupom neoprávnených osôb k údajom na elektronickej faktúre.
 3. Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru bezhotovostným prevodom na bankový účet predávajúceho uvedený v kúpnej zmluve. Kúpna cena sa v takom prípade považuje za uhradenú jej pripísaním na bankový účet predávajúceho.
 4. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny tovaru alebo akejkoľvek inej platby predávajúcemu, je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,07 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Právo na náhradu vzniknutej škody tým nie je dotknuté. Kupujúci je povinný okrem zmluvnej pokuty a úrokov z omeškania nahradiť predávajúcemu náklady, ktoré mu vznikli preto, že v dôsledku omeškania úhrady zálohy dodal tovar neskôr ako bolo dohodnuté v kúpnej zmluve.
 5. Ak je kupujúci povinný v súlade s kúpnou zmluvou pred dodaním tovaru zaplatiť predávajúcemu zálohu a nezaplatí ju riadne a včas, môže predávajúci po upozornení a vypršaní primeranej lehoty na platenie, odmietnuť dodať tovar do doby, kým kupujúci zálohu nezaplatí alebo odstúpiť od zmluvy.
 6. Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ celková dlžná suma/čiastka za odobratý tovar presiahne čiastku/sumu určenú predávajúcim (ďalej len „kreditný limit“) alebo pokiaľ má kupujúci neuhradené faktúry alebo ich časť po termíne splatnosti, predávajúci je oprávnený odložiť doposiaľ nesplnená dodávky tovaru kupujúcemu až do doby riadneho splnenia všetkých záväzkov kupujúceho bez toho, aby to znamenalo porušenie zmluvy, omeškanie predávajúceho s dodaním tovaru alebo zakladalo právo kupujúceho na odstúpenie od zmluvy. Výška kreditného limitu je premenlivá/pohyblivá; aktuálnu výšku kreditného limitu oznámi predávajúci kupujúcemu na základe jeho žiadosti/požiadavky.
 7. Vystavenie resp. nevystavenie faktúry predávajúcim ani nedostatok jej náležitostí v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH nemá vplyv na povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu tovaru riadne a včas.
 8. Kupujúci nie je oprávnený jednostranne platby znížiť, podmieňovať ich alebo započítať. Jednostranné započítanie je možné len na základe právoplatného rozhodnutia príslušného súdu potvrdzujúceho oprávnenosť nárokov kupujúceho voči predávajúcemu.

Čl. VIII - VLASTNÍCTVO, NEBEZPEČENSTVO ŠKODY

 1. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny a ďalších pohľadávok, ktoré má voči predávajúcemu, napr. poplatky, náhradu škody, zmluvné pokuty a pod. (výhrada vlastníctva).
 2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia predmetu kúpy alebo okamihom odovzdania predmetu kúpy predávajúcim na prepravu prvému prepravcovi, podľa toho ktorá skutočnosť nastane skôr.
 3. Na kupujúceho prechádza nebezpečenstvo škody na tovare vždy v momente, keď predávajúci tovar vyskladní zo svojho skladu za účelom jeho dodania na miesto určené v potvrdenej objednávke, kúpnej zmluve alebo odovzdania kupujúcemu priamo na mieste, kde sa nachádza sklad predávajúceho. V prípade, že miestom dodania je sklad predávajúceho a kupujúci napriek tomu, že mu bolo oznámené, že môže s tovarom nakladať si tovar neprevezme, nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho prechádza momentom, kedy si mohol tovar po prvý krát prevziať.
 4. Až do doby, kým sa kupujúci stane vlastníkom tovaru, je povinný ho udržiavať na svoje náklady v riadnom a použiteľnom stave. V prípade akéhokoľvek poškodenia tovaru alebo objavenia vady na tovare je kupujúci povinný oznámiť to bezodkladne predávajúcemu. Pokiaľ sa jedná o poškodenie, za ktoré nezodpovedá predávajúci, je kupujúci povinný zabezpečiť a aj zaplatiť opravu tovaru. Kupujúci je povinný počas trvania výhrady vlastníckeho práva zaobchádzať s tovarom šetrne, je povinný dodržiavať návod na použitie, bezpečnostné predpisy. Je povinný ho používať len na účel, na ktorý je určený v súlade s bezpečnostným a inými všeobecne záväznými predpismi. Kupujúci je povinný zabezpečiť na vlastné náklady záručné a pozáručné prehliadky podľa odporúčania od výrobcu, a to len v autorizovaných strediskách určených výrobcom.
 5. Kupujúci nesmie dať tovar do doby, kým sa stane jeho vlastníkom do užívania tretej osobe, nesmie ho predať ani prenajať, zaťažiť, použiť na zabezpečenie svojich záväzkov. V prípade, že kupujúci napriek uvedenému zákazu umožní tretej osobe, aby tovar užívala, prípadne tovar na tretiu osobu prevedie, a nebude možné toto právo tretieho zrušiť, je kupujúci povinný previesť na predávajúceho platby, ktoré mu boli zaplatené z titulu právneho vzťahu medzi ním a treťou osobou a práva prípadne nároky, ktoré mu vznikli, a to do výšky ešte nesplatenej kúpnej ceny. Tým nie je dotknutý nárok predávajúceho na náhradu škody.
 6. Kupujúci je povinný okamžite oznámiť predávajúcemu všetky škody na dodanom tovare, všetky exekučné konania, v ktorých exekútor do súpisu hnuteľných vecí zaradí aj tovar, ktorý podlieha výhrade vlastníckeho práva alebo na základe ktorých bude veriteľ uspokojovaný predajom hnuteľnej veci – tovarom podliehajúcemu výhrade vlastníckeho práva a doručiť predávajúcemu kópie exekučných príkazov a príslušné protokoly, či iné listiny, ktoré boli v priebehu exekučného konania vyhotovené a doručené kupujúcemu. Okrem toho je kupujúci povinný vykonať všetky opatrenia na odvrátenie exekúcie.
 7. V prípade úplného zničenia alebo odcudzenia tovaru má predávajúci právo započítať si s poistným plnením čiastku zodpovedajúcu všetkým budúcim doposiaľ neuhradeným pohľadávkam predávajúceho z kúpnej zmluvy. Prípadný zostatok poistného plnenia vyplatí predávajúci kupujúcemu. Kupujúci je povinný zabezpečiť zodpovedajúcim spôsobom tovar proti riziku krádeže vlámaním.
 8. Kupujúci je povinný v čase trvania výhrady vlastníckeho práva na požiadanie predávajúceho zabezpečiť svoje záväzky voči predávajúcemu, a to spôsobmi uvedenými v kúpnej zmluve.
 9. Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu miesto trvalého alebo obvyklého umiestnenia tovaru a bezodkladne predávajúceho informovať o všetkých zmenách tohto umiestnenia, umožniť kedykoľvek prístup predávajúcemu k tovaru, a to aj bez výzvy resp. oznámenia predávajúceho o jeho úmysle skontrolovať tovar.

Čl. IX - VADY TOVARU, ZÁRUKA ZA AKOSŤ

 1. Zodpovednosť za vady tovaru, záruka za akosť tovaru a práva a povinnosti z nich vyplývajúce sa riadia právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. S výnimkou spotrebiteľských zmlúv, pri ktorých kupujúci tovar nekupuje v rámci alebo pre účely jeho podnikateľskej činnosti, sa taktiež spravujú týmito VOP.
 2. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru, ktorý mal tovar v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare na kupujúceho. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, ktoré na ňom vznikli po prechode nebezpečenstva škody na tovare v dôsledku prepravy, vonkajších zásahov a vplyvov, zásahov tretích osôb, za ktoré predávajúci nezodpovedá.
 3. Ak nie je dohodnuté inak, záručná doba na dodaný tovar je 6 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Predávajúci zodpovedá za vady na tovare, ktoré vzniknú počas trvania záruky. Nezodpovedá však za vady, ktoré vznikli v dôsledku porušenia povinností kupujúcim napr.: používanie tovaru v rozpore s návodom o používaní, mechanické poškodenie, preťažovanie zariadenia, nesplnenie povinností podľa týchto VOP súvisiacich s užívaním tovaru alebo za vady, ktoré v vznikli v dôsledku skutočností, za ktoré predávajúci nezodpovedá. Predávajúci nezodpovedá ani za vady tovaru, o ktorých kupujúci v čase uzatvorenia zmluvy alebo prevzatia tovaru vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých sa zmluva uzavrela, musel vedieť. Zjavnými vadami tovaru sú najmä mechanické poškodenia tovaru, chýbajúce doklady súvisiace s tovarom, nefunkčnosť tovaru, nedodanie tovaru s vlastnosťami a príslušenstvom, ktoré boli dohodnuté v kúpnej zmluve a všetky ostatné vady, ktoré sú zistiteľné pri obhliadke vykonanej s odbornou starostlivosťou v súlade s týmito VOP.
 4. Zjavné vady tovaru je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu v lehote podľa článku V. bod 13. VOP. Skryté vady tovaru, ako aj vady tovaru, za ktoré zodpovedá predávajúci zo záruky, je kupujúci povinný bezodkladne po ich zistení písomne oznámiť predávajúcemu, najneskôr však do 24 hodín od ich zistenia.
 5. Kupujúci je povinný v písomnom oznámení o vadách (reklamácia) predávajúcemu uviesť:
  1. tovar, na ktorom sa vady vyskytli, s uvedením typu, sériového čísla a dátumu výroby
  2. miesto, kde sa tovar nachádza
  3. opis vady (ako sa prejavuje)
  4. telefonický kontakt a zodpovednú osobu, s ktorou bude predávajúci za účelom odstránenia vád komunikovať
 6. 6. Kupujúcemu zanikajú práva z vád tovaru ako aj z vád na, ktoré sa vzťahuje záruka, ktoré:
  1. kupujúci neoznámil v súlade s týmito VOP
  2. ktoré kupujúci nezistil, pričom zistiteľné pri vynaložení odbornej starostlivosti boli, pretože nevykonal obhliadku v súlade s týmito VOP alebo ju nevykonal s odbornou starostlivosťou
  3. ktoré kupujúci zistil neskôr ako určujú tieto VOP, napriek tomu, že boli zistiteľné pri vynaložení odbornej starostlivosti.
 7. Predávajúci je povinný do 5 pracovných dní od doručenia oznámenia o vade tovaru rozhodnúť o oprávnenosti reklamácie kupujúceho alebo, pokiaľ nie je možné o oprávnenosti reklamácie rozhodnúť bez obhliadky tovaru, tak v tejto lehote zabezpečí obhliadku tovaru.
 8. Kupujúci poskytne predávajúcemu plnú súčinnosť, aby obhliadku tovaru mohol vykonať. Pokiaľ bude reklamácia oprávnená, predávajúci zároveň v čase určenom na rozhodnutie o oprávnenosti reklamácie podľa týchto VOP určí lehotu a spôsob odstránenia vady. V prípade chýbajúcich dokladov alebo príslušenstva je predávajúci povinný ich bezodkladne doručiť kupujúcemu do miesta dodania. V prípade iných vád ich môže odstrániť buď opravou, úpravou alebo výmenou za nový tovar, pričom výber spôsobu nápravy je na predávajúcom.
 9. Kupujúci je povinný pri vybavovaní reklamácie zabezpečiť predávajúcemu alebo ním povereným osobám prístup k tovaru a poskytnúť plnú súčinnosť, aby predávajúci mohol odstrániť vady na tovare.
 10. Na tovar, ktorý je dodaný ako použitý, sa nevzťahuje záruka na vady, na ktoré bol kupujúci upozornený, ako aj na vady, s ktorými musel kupujúci predpokladať (jedná sa hlavne o vady vzniknuté z bežného opotrebenia primerané veku a používaniu tovaru).
 11. Prebiehajúce reklamačné konanie neoprávňuje kupujúceho neuhradiť faktúru vystavenú kupujúcemu predávajúcim.
 12. V prípade, že kupujúcemu nebude reklamácia uznaná, náklady spojené s riešením reklamácie, ktoré vzniknú predávajúcemu, je kupujúci povinný predávajúcemu uhradiť.
 13. Popri nárokoch z vád tovaru má kupujúci nárok na náhradu škody; v každom prípade sa nárok na náhradu škody kupujúceho obmedzuje na sumu predstavujúcu 100 % hodnoty vadného tovaru. Nároky na náhradu škody kupujúceho, ktoré presahujú sumu zodpovedajúcu 100 % hodnoty tohto vadného tovaru, sú vylúčené.

Čl. X - ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

 1. Predávajúci a kupujúci sú zodpovední za škodu, ktorú spôsobia porušením svojich povinností. Predávajúci je povinný nahradiť kupujúcemu ním spôsobenú škodu len do výšky poistného plnenia z poistnej zmluvy uzatvorenej s poistiteľom pre prípad vzniku škody na tovare. Pokiaľ predávajúci takúto poistnú zmluvu nemá uzatvorenú, je povinný predávajúci nahradiť kupujúcemu škodu len do výšky nákladov na opravu poškodeného tovaru alebo uvedenie poškodeného tovaru do pôvodného stavu.

Čl. XI - UKONČENIE KÚPNEJ ZMLUVY

 1. Kúpna zmluva sa končí dňom vysporiadania všetkých práv, povinností a nárokov zmluvných strán z nej vyplývajúcich.
 2. Pred dobou podľa predchádzajúceho bodu je možné kúpnu zmluvu ukončiť dohodou zmluvných strán alebo odstúpením v súlade s týmito článkom VOP a s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 3. Predávajúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak:
  1. ak kupujúci je v omeškaním zo zaplatením kúpnej ceny tovaru o viac ako 15 dní
  2. po uzatvorení kúpnej zmluvy s kupujúcim vznikli preukázateľné skutočnosti na strane kupujúceho, ktoré odôvodňujú oprávnené pochybnosti o možnostiach skorého a úplného plnenia všetkých povinností a záväzkov zo strany kupujúceho, hlavne vo vzťahu ku zaplatení kúpnej ceny,
  3. nebola ani v primeranej dodatočnej lehote uhradená záloha kúpnej ceny za tovar v súlade s týmito VOP
  4. v ostatných prípadoch, keď to umožňujú tieto VOP, kúpna zmluva alebo platné všeobecne záväzné právne predpisy
 4. Odstúpenie od zmluvy je účinné okamihom doručenia písomného oznámenia o odstúpení s uvedením dôvodu odstúpenia odstupujúcim účastníkom druhému účastníkovi.
 5. Odstúpením od zmluvy sa kúpna zmluva od počiatku ruší (zaniká) a účastníci sú povinní vrátiť si navzájom všetky vzájomné plnenia, ktoré na základe kúpnej zmluvy plnili, a to najneskôr do 10 dní odo dňa zániku kúpnej zmluvy.
 6. Odstúpením od kúpnej zmluvy sa nedotýka práva a povinnosti, ktoré vznikli v dôsledku porušenia kúpnej zmluvy, a to najmä nároku na náhradu škody, nároku na zmluvné pokuty, úroky z omeškania a iné sankcie, a tiež všetkých ďalších ustanovení kúpnej zmluvy a VOP, z ktorých je vzhľadom na ich povahu zrejmé, že majú trvať aj po zániku kúpnej zmluvy.
 7. Kupujúci je v prípade odstúpenia od zmluvy povinný na vlastné náklady dopraviť tovar predávajúcemu. V prípade, že tak neurobí, je predávajúci na náklady kupujúceho oprávnený tovar odobrať a dopraviť aj sám. Za týmto účelom je predávajúci oprávnený prekonať aj prípadné prekážky brániace vstupu do priestorov, kde sa tovar nachádza. Kupujúci udeľuje s takýmto postupom výslovný súhlas, pričom tento súhlas sa považuje aj za súhlas v zmysle § 29 zákona č. 300/2005 Z. z. v platnom znení, čím je vylúčená najmä zodpovednosť predávajúceho alebo ním poverenej osoby za čin podľa § 194, 245 a 246 citovaného zákona. Prípadnú škodu a náklady vzniknuté uvedeným postupom znáša kupujúci. Kupujúci je povinný tovar odovzdať predávajúcemu v pôvodnom stave, t.j. v stave ku dňu prevzatia a odovzdania tovaru, s prihliadnutím na obvyklé opotrebovanie. Ak kupujúci poruší túto svoju povinnosť, predávajúci oprávnený tovar uviesť do pôvodného stavu na náklady kupujúceho, pričom nezodpovedá za žiadnu škodu, ktorá by týmto postupom kupujúcemu mohla vzniknúť.

Čl. XII - VOĽBA PRÁVA A RIEŠENIE SPOROV

 1. Kúpna zmluva, akékoľvek dohody medzi účastníkmi s kúpnou zmluvou súvisiace ako aj tieto VOP, vrátene rozhodcovskej doložky nižšie sa riadia a vykladajú v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosti a záväznosti, budú rozhodované v rozhodcovskom konaní v zmysle zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov nezávislým rozhodcom Stáleho rozhodcovského súdu pri IURO, s.r.o., IČO: 35 979 011, so sídlom v Bratislave, ustanoveným predsedom Stáleho rozhodcovského súdu pri IURO, s.r.o., podľa Rokovacieho poriadku Stáleho rozhodcovského súdu pri IURO, s.r.o. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa podriadia rozhodnutiu Stáleho rozhodcovského súdu pri IURO, s.r.o.

Čl. XIII - ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné odo dňa 1.3. 2011
 2. Predávajúci je oprávnený meniť obsah VOP, pre kupujúceho sú však záväzné až doručením ich nového znenia kupujúcemu.
 3. Kupujúci je počas trvania kúpnej zmluvy povinný oznamovať bezodkladne predávajúcemu zmenu obchodného mena, sídla, bydliska, IČO, bankového spojenia a ďalších údajov uvedených v kúpnej zmluve. Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu skutočnosť, že bolo začaté konkurzné/reštrukturalizačné/exekučné konanie na jeho majetok a tiež, že kupujúci rozhodol o svojom o zrušení a vstupe do likvidácie. Oznamovaciu povinnosť podľa predchádzajúcej vety je kupujúci povinný si splniť voči predávajúcemu do 15 dní, odo dňa kedy niektorá z uvedených skutočností nastala, a to formou písomného oznámenia doručeného v uvedenej 15-dňovej lehote predávajúcemu. V prípade porušenia oznamovacej povinnosti podľa tohto bodu, je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 100% nominálnej hodnoty pohľadávok predávajúceho voči kupujúcemu k poslednému dňu stanovenej 15-dňovej lehoty.
 4. Práva a povinnosti účastníkov kúpnou zmluvou a týmito VOP bližšie neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.
 5. Práva a povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy prechádzajú v plnom rozsahu na prípadných právnych nástupcov účastníkov.
 6. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek oznámenie, reklamácia alebo akákoľvek iná písomnosť doručovaná jedným účastníkom druhému účastníkovi podľa kúpnej zmluvy a týchto VOP sa doručuje doporučenou poštou na adresu zmluvnej strany, ktorá je ako aktuálna adresa sídla zapísaná v obchodnom registri alebo inom registri, v ktorom je zmluvná strana zapísaná alebo na inú adresu, o ktorej má zmluvná strana vedomosť ako o adrese, na ktorej druhá zmluvná strana preberá zásielky a bude sa považovať automaticky za doručenú na tretí pracovný deň odo dňa jej opakovaného druhého odoslania jedným účastníkom druhému účastníkovi, po tom, čo prvý pokus o doručenie účastníkovi, ktorému sa doručuje nebol úspešný, alebo keď tento takéto oznámenie, alebo písomnosť odmietla prevziať. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, ustanovenie tohto odseku sa použije aj pre doručovanie písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy.
 7. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej medzi predávajúcim a kupujúcim. Kupujúci podpisom na objednávke a/alebo kúpnej zmluve potvrdzuje, že tieto VOP od predávajúceho prevzal, prečítal, ich obsahu porozumel a s týmto súhlasí.

Stiahnuť vo formáte PDF