O systéme DPS 2000

Čo je DPS 2000?

DPS 2000 je patentovaný protipovodňový ochranný systém nemeckého pôvodu. Pozostáva z ľahkých hliníkových profilov zasunutých medzi hliníkové stĺpiky. Na Slovensku sa preslávil najmä vďaka svojej spoľahlivej službe pri ochrane Bratislavy pred zvýšenou hladinou Dunaja, no uplatnenie našiel aj na mnohých ďalších miestach. Systém si získal priazeň najmä vďaka vysokej mobilite, jednoduchej montáži, skladovateľnosti a vysokej miere flexibility.

Ako dokáže systém DPS 2000 chrániť objekty pred vodou?

Hliníkové profily s esovitým zámkom sa pri vzostupe hladiny zaplnia vodou a tým zvyšujú stabilitu celej konštrukcie. Pri príprave montáže sa zabetónujú nerezové kotviace dosky aj ukončovacie profily v/na múriku. Do týchto kotviacich dosiek sa v prípade použitia systému naskrutkujú stĺpiky.

Technické možnosti systému DPS 2000

Technické informácie

 • Rýchla ochrana vďaka jednoduchej ručnej manipulácii
 • Najskôr sa postavia stĺpiky, potom sa medzi ne zasunú hliníkové hradidlá - takto môže prebiehať montáž na viacerých miestach súčasne
 • 100 m dlhá a 2 m vysoká ochranná stena sa dá zmontovať 5 osobami za cca 3 hodiny
 • Ochrana začína pôsobiť už od uloženia prvého hradidla
 • Dostavba do konečnej výšky je možná aj pri stúpajúcej vodnej hladine
 • Voľne stojace stĺpiky je možné použiť do výšky 1,6 m
 • Hliníkové hradidlá a stĺpiky sú kompletne demontovateľné
 • Všetky prvky sa dajú ľahko čistiť, bez väčších nárokov skladovať a v prípade potreby jednotlivo zameniť
 • Pri bežnom použití nie sú viditeľné žiadne zásahy do okolitého prostredia

Montáž mobilnej zábrany

 1. Montáž a demontáž krycích plechov

  V demontovanom stave sú bočné vodiace profily chránené pred znečistením alebo poškodením krycím plechom. Tieto plechy sú upevnené skrutkami na bočný vodiaci profil. V prípade montáže mobilnej steny sa krycie plechy musia demontovať. Plechy môžu byť z hliníkového plechu (s povrchovou úpravou) alebo z plechu z ušľachtilej ocele.

 2. Montáž mobilnej zábrany
  1. všetky diely vyskladniť a prepraviť na miesto nasadenia
  2. demontovať krycie plechy (viď. bod 1)
  3. odskrutkovať z kotviacich dosiek zaslepovacie matice (imbusový kľúč M12), uložiť na bezpečné miesto pre opätovné použitie po demontáži steny
  4. ako prvé osadiť hliníkové stĺpiky. Súčasťou uskladneného stĺpika sú kotviace skrutky (prechádza cez celý stĺpik)
  5. stĺpik osadiť na kotviacu dosku (2 skrutky na návodnú stranu, 1 skrutka na suchú stranu)
  6. kľúčom M36 utiahnuť skrutky
  7. vyčistiť dosadajúce plochy spodného hradidla od nečistôt, ktoré by mohli spôsobiť netesnosti v styku hradidla a podkladu
  8. profily pre rovnaké dĺžky stien sú farebne zjednotené a označené
  9. nasadiť najspodnejší hradidlový profil medzi bočné vodiace profily popr. stĺpiky a osadiť ho na dosadajúcu plochu terénu alebo spodného tesniaceho profilu (spodný hradidlový profil nemá na spodnej dosedajúcej strane zámok). Je jedno, či sa spodné hradidlo osadzuje tesnením na hornej strane profilu na stranu návodnú alebo suchú.
  10. všetky hradidlové profily majú cca 20 - 30 mm vôľu medzi stenami vodiacich profilov (cca 15 mm na každú stranu)
  11. ďalšie (typové) hradidlá sa usádzajú rovnakým spôsobom až do predpísanej výšky
  12. orientácia tesnenia typových hradidiel musí zodpovedať orientácii spodného hradidla
  13. na posledné hradidlo sa nasadí do drážok vo vodiacich profiloch upínač a ručne sa utiahne skrutka upínača tak, aby nemohlo prísť ku zdvihu hradidiel.
  14. pokiaľ sa používajú sťahovacie tyče, potom odskrutkovať zaslepovaciu maticu kotviaceho dielu (cca v dĺžky poľa na teréne) a zaskrutkovať sťahovaciu tyč. Hornú časť zaprieť na hornú plochu najvrchnejšieho hradidla a dotiahnuť skrutku sťahovacej tyče
  15. pokiaľ sú navrhnuté zadné vzpery stĺpikov, nasadia sa zadné vzpery na skrutky v stĺpikoch a dotiahnu sa matice všetkých skrutiek. Závitová tyč a oporná doska sa vyskrutkujú tak, že sa vzoprie o pevný podklad terénu (betónový základ alebo podobne)

Spodný hradidlový diel

Typový hradidlový diel

Upínač

UPOZORNENIE !

Žiadny mobilný ochranný systém (teda ani DPS 2000) nieje úplne vodotesnou konštrukciou. U steny sa predpokladajú priesaky, hlavne v prípade, kde nieje použitý spodný tesniaci systémový prah. V prípade, že priesaky stien sú neželané je nutné zabezpečiť spätné prečerpanie vody čerpadlom na návodnú stranu alebo použiť vodotesnú montážnu penu do všetkých miest, kde sa dajú priesaky očakávať - hlavne styk spodného hradidlového profilu s terénom.

Demontáž mobilnej zábrany

 1. odstrániť upínače, očistiť od prípadných nečistôt a uložiť do pripravených boxov
 2. horné hradidlo na jednej strane zdvihnúť (použitím oceľového háku), počkať až vytečie zostatková voda a potom celý profil vybrať z konštrukcie. Profil je potrebné poriadne očistiť - odporúčame vysokotlakové čistiace zariadenie
 3. po odstránení hradidiel povoliť skrutky stĺpikov a demontovať stĺpiky
 4. každý profil vrátane všetkých osadených tesnení prekontrolovať. Prípadné poškodené diely je nutné okamžite nahradiť novými.
 5. tesnenie je nutné vybrať s drážok profilu, dobre očistiť a ochrániť silikónovým sprejom, následne zasunúť do drážky hradidla
 6. profily (s osadenými tesneniami) uložiť na pripravené palety a nachystať k odvozu do skladových priestorov
 7. UPOZORNENIE ! Hliníkové profily nikdy nesmú ležať priamo na sebe. Vplyvom atmosférických podmienok by mohlo prísť k "studenému zvaru" dvoch na sebe ležiacich profilov. Odporúčame profily prekladať drevenými prekladmi - jemnorezom
 8. profily stĺpikov dôkladne očistiť vysokotlakovým zariadením a uložiť na palety. Dbajte na rovnaké zásady pre ukladanie ako u hradidlových trámov
 9. diery v kotviacich doskách (popr. v tesniacich profiloch) vyplniť tukom a zaskrutkovať záslepnými maticami
 10. osadiť krycí plechy bočných vodiacich profilov
 11. palety s profilmi ukladať na sklad podľa skladovacieho plánu
DÔLEŽITÉ : Všetky profily ukladajte na palety tak, aby mohli byť čo najrýchlejšie zase použité pri ďalšej montáži
 • typové hradidlové profily ukladajte dole a spodné hradidlové profily nahor
 • jednotlivé dĺžky profilov (farebne odlíšené) ukladajte spolu
 • Hradidlové trámy a stĺpiky sú skladované na skladovacích oceľových paletách. Prázdna paleta má rozmer 1.500 x 870 x 600 mm a sú dodávané lakované alebo pozinkované. Nosnosť jednej palety je max. 2000 kg, hmotnosť palety je 27 kg.
 • Hradidlové trámy sú skladované naležato, pričom sa musia oddeliť drevenými alebo plastovými prekladmi, aby nedošlo ku studenému zvareniu hliníkových spojov
 • Stĺpiky sú skladované výhradne vo vodorovnej polohe
 • Palety majú montážne háky pre manipuláciu so žeriavom a tiež "tanierové" podpory, ktoré umožňujú vysoko stabilné uloženie niekoľkých paliet na seba
 • Štandardný systémový profil váži iba 6,8 kg/bm a má rozmery 200 x 100 mm.
 • Vložené systémové tesnenie sa skladá z dvoch častí: tuhej (EPDM) a mechovkovej časti.
 • Profily majú esovitý zámek.
 • Do seba zapadajúce profily zvyšujú celkovú stabilitu.
 • Nízka hmotnosť jednotlivých profilov uľahčuje montáž - to všetko pri zaručenej statike
 • A: U systémových profilov s jednoduchým prierezom je vysoké riziko poškodenia pri náraze.
 • B: Profily systému DPS 2000 s esovitým zámkom zaručujú vysokú stabilitu a maximálnu bezpečnosť proti mechanickému poškodenie pri náraze.
 • Pri hmotnosti 15 kg/bm prebieha celá montáž bez použitia žeriavu.
 • Až do výšky 1,6 m sú stĺpiky samonosné, bez podpier.
 • Do výšky 2 m sú stĺpiky samonosné iba zo zosilnením päty stĺpika.
 • Pre vyššie ochranné steny sa odporúčajú montovateľné podpery
1. Spôsob ukotvenia
Základné systémové riešenie predpokladá ukotvenie nosných kotviacich prvkov monolitickým zabetónovaním do základových konštrukcií. Všetky kotviace prvky (kotviace dosky a tesniace prahy) sú navrhnuté tak, že ich horná hrana je uložená v rovine s terénom a je mobilná. Systémové riešenie ukotvenia je realizované kotviacimi svorkami, ktoré sú navarené na tesniacich prahoch, a kotviacimi skrutkami (závitové tyče), ktoré sú pevne spojené s kotviacou doskou.
2. Rozmery kotviacich prvkov
Štandardné kotviace dosky sú z nerezového plechu hr. 15 mm rozmeru 170 x 260 mm. Kotviace skrutky sú dlhé 450 mm. Celková minimálna hĺbka betónového základu je 600 mm. Túto hĺbku však musí navrhnúť a posúdiť projektant.
Priebežný tesniaci prah je vyrobený zo zvareného nerezového profilu tvaru T (120 x 60 mm) a jeho príruba je potiahnutá hladkým nerezovým plechom hr. 3 mm. Na zvislej stojke tesniaceho prahu sú navarené kotviace svorky dĺžky 150 mm.
3. Tolerancia uloženia kotviacej dosky
Kotviacu dosku je nutné umiestniť výškovo aj smerovo do roviny protipovodňovej steny, aby boli dodržané projektantom navrhnuté jednotné dĺžky hradidlových profilov.
3a V smere ochrannej steny je tolerancia umiestenia +/- 2.5 mm
3b V smere kolmom na stenu je tolerancia umiestenia +/- 2.5 mm
3c Pootočenie dosky v rovine uloženia max. 1%
3d Preklopenie dosky z roviny uloženia (naklonenia) max. 0.5% (pri stĺpikoch nad 2,0 m max 0.3%)
4. Tolerancia uloženia tesniacich prahov
Tesniace prahy sú štandardne dodávané navarené na kotviacich doskách, tzn. za bežných podmienok by sa nemali osádzať samostatne. K spojeniu dvoch kusov prahov slúži skrutkové spojenie na konci prahov. Po spojení jednotlivých kusov odporúčame špáru v nerezovom plechu zvariť. Pokiaľ zostane špára otvorená, je treba ju vyplniť tmelom.
5. Po osadení kotviacich prvkov
je potrebné zaplniť diery pre skrutky stĺpikov vazelínou a potom osadiť záslepkami (súčasť kotviacich dosiek).

Použitie DPS 2000

Pre koho je systém DPS 2000 určený:

 • Komunálna oblasť - mestá, obce
  • Ochrana obyvateľstva popr. ochrana historických pamiatok
  • Zvýšenie ochrannej výšky existujúcich hrádzí a valov atď
 • Priemysel a živnostníci
  • Zamedzenie zničenia existenčne dôležitých prevádzok
  • Ochrana proti úniku olejov a chemikálií
 • Majitelia domov, reštaurácií a hotelov
  • Ochrana pred ohrozením vlastnej existencie
 • Armáda, záchranná služba, hasiči
  • Zabezpečenie bezpečnosti a trvalej schopnosti zásahu

Služby

Dovoz a inštalácia

Partneri KÖNIGFRANKSTAHL s.r.o. Vám ponúkajú prípravu projektov a rýchle dodanie mobilných protipovodňových stien DPS 2000 vrátane statického posúdenia, v spolupráci so stavebnými firmami. Ponúkame aj atypické riešenia pre každú špecifickú situáciu.

Poradenstvo pri financovaní

Poradíme Vám pri financovaní Vašich projektov v spolupráci s bankami, fondami životného prostredia a poisťovňami.

Poradenstvo pre montáž a skladovanie

Poradíme Vám, ako efektívne skladovať prvky systému DPS 2000, pomôžeme s montážnými návodami, so zaškolením pre montáž a demontáž stien DPS 2000.

Partneri

GOH

Firma GOH Spoločnosť pre operatívnu protipovodňovú ochranu je kovospracujúcim podnikom v Kolíne (Nemecko). Jej obchodný riaditeľ Klaus Zetzsch vyvinul a nechal si patentovať systém hradidlových profilov s esovitými zámkami. Tento systém je základom protipovodňového systému DPS 2000.

ORZAN s.r.o.

Firma ORZAN s.r.o. Špačince, autorizovaný realizátor montáží, je podnik skupiny ALU KÖNIG STAHL so sídlom vo Viedni. Medzinárodný koncern, ktorý bol založený v roku 1864 a ktorý už vo 4.generácii riadi pán Mag. König spoločne s pánom KR. Pulidesem.

Referencie a praktické ukážky

Záplavy 2010 Bratislava - ochrana divadla Aréna

Záplavy 2010 Bratislava - pobrežie Dunaja pri moste SNP (Bratislava)

2008 - ochrana mestskej časti Devín